ادبیات راهنمایی پیشوا
وبلاگ تخصصی و شخصی ادبیات فارسی

«درس هشتم»

31

معادل فارسی واژه های قرضی زیر را بنویسید.

فاکس:                  ایمیل:                      کوپن:                      کامپیوتر:                       سایت:

32

هر یک از واژه های سمت راست را به معادل های آن ها در سمت چپ وصل کنید.

(بخشنده،خطابخش،پوزش پذیر،دستگیر)                    (ناصر،ستّار،توّاب،کریم)

33

در بیت زیر کدام آرایه های ادبی به کار رفته است؟

«دارای دو گیتی ملک العرش خدایی    کاو را نه نیاز است و نه انباز و نه همتا»

الف)تشبیه                  ب)تلمیح                          ج)تشخیص                          د)تکرار

34

«برق از شوق که می خندد بدین  سان قاه قاه؟» چه آرایه­ی به کار رفته است؟

الف)تشخیص             ب)تشبیه                          ج)تضاد                               د)تکرار

35

درست یا نادرست بودن گزینه های زیر را مشخّص کنید.

الف)زبان عربی به دلیل اینکه زبان دینی ماست پیوند نزدیکی با زبان فارسی دارد. درست                نادرست

ب)زبان ها از طریق دادوستد با هم به غنی سازی یکدیگر کمک می کنند.            درست                 نادرست

ج)لازم نیست در همه انواع نوشته­ ها علایم نگارشی را رعایت کرد.                        درست                نادرست

36

در نوشتن انشا باید به اصل........................و........................جملات توجه کنیم.

37

مفهوم بیت«دارای دو گیتی ملک العرش خدایی    کاو را نه نیاز است و نه انباز و نه همتا» را به نثر ساده و روان بنویسید.

38

متن نا تمام زیر را تا یک بند(3 سطر) کامل کنید.

وقتی به نقش و نگارهایی که در طبیعت زیبا جلوه نمایی می کنند،می نگرم.............................

هر گل زیبایی را که می بینم................................

 

«درس نهم»

39

مفهوم مصرع«خوش بود گر محک تجربه آید به میان»چيست؟

40

مفهوم مصرع«بی ادب می شود از فیض الهی محروم»در کدام گزینه آمده است؟

الف)انسان نباید بی ادب باشد.        ج) انسان های محروم با ادب هستند.

ب)خدا بی ادبی را دوست ندارد.   د)انسان بی ادب از لطف و بخشش خدا،بی نصیب می شود.

41

با واژه های «جوانان،ادب،بزرگی»یک بند بنویسید.

42

در مصرع«خاطرت یک سره از رنج و غم آزاد شود»«رنج و غم»نسبت به هم چه حالتی دارند؟

43

با واژه­های زیر جمله بسازید.

فیض:...........................    شقاوت:...................................... معدوم:.............................

 

درس دهم»

44

رعایت........................در انشا سبب زیبایی و انسجام نوشته می شود.

الف)جمله نویسی                  ب)زیبانویسی              ج)بندنویسی                د)داستان نویسی

45

نویسندگان با استفاده از ................................بر اعتبار و ارزش کلام خود می افزایند.

الف)رعایت علایم نگارشی                     ج)کلمات و جملات دشوار

ب)زیبانویسی                                          د)کلمات قصار و امثال و حکم

46

بهره­ گیری از .......................متناسب با موضوع و محتوای نوشته،بر تأثیر و ارزش آن می افزاید.

الف)جمله­ های کوتاه              ب)لغات دشوار                  ج)تضمین                       د)لغات بیگانه

47

یک بند درباره نوجوان بنویسید و در آن از آیات و روایات و کلمات قصار،استفاده کنید.

48

جمله­ ی ناتمام زیر را کامل کنید.

زندگی یک سفر طولانی است،سفری که.........................................

 

«درس یازدهم»

49

در بیت«روزی که درآن نکرده­ای کار       آن روز ز عمر خویش مشمار»به چه چیزی اشاره دارد؟

الف)گذر عمر                     ب)انجام کار نیک                ج)ارزش وقت                  د)احترام به پدرومادر

50

درست یا نادرست بودن گزینه های زیر را مشخص کنید.

الف)به مجموعه آثاری که نویسنده در آن راه بهتر زیستن و خوشبختی انسان را نشان می دهد«ادبیات تعلیمی» گویند.درست            نادرست

ب)مثنوی معنوی از نمونه آثار«ادبیات تعلیمی»ما به شمار می رود. درست            نادرست

51

درباره­ ی احترام به بزرگ ترها،والدین و معلّمان یک بند بنویسید.

52

درباره­ ی فواید «سحرخیزی»یک بند(3 سطر)بنویسید.

53

مفهوم بیت زیر را به نثر ساده و روان بنویسید.

«زنهار مگو سخن به جز راست   هر چند تو را در آن ضررهاست»

54

درست یا نادرست بودن گزینه های زیر را مشخّص کنید.

الف)به خاطر سپردن حکایات و مثل ها،نقشی در پرورش و تقویت مهارت نویسندگی ندارد.درست      نادرست

ب)اگر منظور خود را کوتاه و رسا بیان کنیم تأثیر سخن ما بیشتر خواهد بود.                        درست      نادرست

ج)یکی از شیوه های کوتاه نویسی،استفاده از کلمات قصار است.                                        درست      نادرست

55

کوتاه نویسی و کوتاه گویی چه فوایدی دارد؟

56

در کوتاه نویسی باید دقّت کنیم تا مطالب .............................فراموش نشود.

یکی از شیوه های کوتاه نویسی استفاده از ................................است.

57

با استفاده از شبکه مراعات النظیر زیر یک بند درباره تحّول ارتباطات بشری بنویسید.

«پرنده­ی نامه رسان-پیک-چاپار-پست الکترونیکی»

58

درباره­ ی آداب اجتماعی انسان امروز یک بند بنویسید.

59

 

نشانه های نگارشی مناسب را در متن زیر به کار ببرید.

شیخ سلام کرد بهلول جواب سلام او را داد فرمود تویی شیخ بغداد که مردم را ارشاد می کنی

[ جمعه چهارم فروردین ۱۳۹۱ ] [ 23:20 ] [ محمد رضا رمضانی ]
درباره وبلاگ

امکانات وب